Regels en voorwaarden

Regels en voorwaarden

Funlandia Play System Inc.

Welkom op funlandia.com!

 

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van funlandia.com, te vinden op www.funlandia.com.

 

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf funlandia.com niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden op deze pagina.

 

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: "Klant", "u" en "uw" verwijzen naar u, de persoon die zich op deze site registreert en akkoord gaat met de voorwaarden van het bedrijf. "Het Bedrijf", "Wij", "Ons", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons", verwijst zowel naar de klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de gespecificeerde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de toepasselijke wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij wordt als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijst daarom naar hetzelfde.

 

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door funlandia.com te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van funlandia.com.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek gebruikersgegevens op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het bezoekers van onze website gemakkelijker te maken. Sommige van onze gelieerde/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

 

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten funlandia.com en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op funlandia.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt deze openen vanaf funlandia.com voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen in deze algemene voorwaarden.

 

Je mag niet:

1.publiceer materiaal van funlandia.com

2. materiaal van funlandia.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven

3.reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van funlandia.com

4. herdistribueer inhoud van funlandia.com.

 

Deze overeenkomst gaat in op de datum van deze overeenkomst. Onze algemene voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de T&C-generator.

Delen van deze site bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie in bepaalde delen van de site te plaatsen en te delen. funlandia.com filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt opmerkingen niet voordat ze op de website zijn verschenen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van funlandia.com, zijn agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is funlandia.com niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Opmerkingen over deze website.

 

funlandia.com behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend worden beschouwd of die een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaken.

 

U garandeert en verklaart dat:

1. u bent bevoegd om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

2.de opmerkingen maken geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;

3. opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk op de privacy vormt;

4.Opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of gewoonten te werven of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten uit te beelden.

 

U verleent funlandia.com hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

 

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

1.overheidsinstanties;

2.zoekmachines;

3.nieuwsorganisaties;

4. online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als naar de websites van andere beursgenoteerde entiteiten; en 5.systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen, die mogelijk niet naar onze website linken.

 

Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de website van de linkende partij.

 

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

1.Algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;

2.dot.com gemeenschapssites;

3. Verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;

3.Online directory-sites;

4.Internetportalen;

5.boekhoudkundige, juridische en adviesbureaus; en 6.onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

 

We keuren linkverzoeken van deze organisaties goed als we vaststellen dat: (a) de link ons ​​er niet toe zou brengen onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven in een ongunstig daglicht te stellen; (b) de organisatie heeft geen negatieve staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van funlandia.com, en (d) de link is gerelateerd aan algemene informatie over bronnen.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de website van de linkende partij.

 

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar funlandia.com. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw website, een lijst van alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met URL's op onze website waarnaar u wilt linken . Wacht 2-3 weken op een reactie.

 

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

1. door onze bedrijfsnaam te gebruiken;

2.door gebruik te maken van de Uniform Resource Locator waarnaar wordt gelinkt;

3. door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website wordt gelinkt die logisch is in de context en het formaat van de inhoud op de website van de linkende partij.

 

Het gebruik van het logo van funlandia.com of ander artwork is niet toegestaan ​​om te linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

 

iFrames

U mag geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming.

 

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die zich voordoen op uw website. Er mogen geen links op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kunnen worden opgevat, of die inbreuk maakt op, op andere wijze de inbreuk of andere schending van de rechten van een derde schendt of bepleit.

 

Uw privacy

Lees het privacybeleid

 

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om u te vragen links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door door te gaan met een link naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze linkvoorwaarden.

 

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of rechtstreeks op u te reageren.

 

We garanderen niet dat de informatie op deze website juist is, we garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; evenmin beloven wij dat de website beschikbaar zal blijven of dat het materiaal op de website up-to-date zal worden gehouden.

Vrijwaring

 

Voor zover toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website af. Niets in deze disclaimer zal:

1. onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

3. onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, of 4. onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

 

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) van toepassing zijn op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden in contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

 

Zolang de Website en de informatie en diensten op de Website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.